Der Bienenstaat

Der Bienenstaat

Ein Bienenvolk umfasst zur Hochsaison im Frühsommer bis zu 100.000 Komplexaugen, 200.000 Flügel und 300.000 Beine, das sind ca. 50.000 „Bürger” in einem Bienenstock. Das ist kein heilloses Durcheinander sondern ein durchorganisierter Superorganismus.

Der Staat hat nur das eine Ziel: das Volk und seine Nachkommen müssen überleben!

Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es eine klare Rollenverteilung.

 

Königin (oder auch „Weisel” genannt)      

In jedem Volk gibt es nur eine Königin. Sie lebt bis zu 5 Jahren, sorgt in dieser Zeit als einzige für die Nachkommen und steuert ihre Mitbewohner im Bienenstock durch Pheromone, die sogenannte Königinnensubstanz.

Sie entwickeln sich zunächst wie die Arbeiterinnen aus befruchteten Eizellen, werden allerdings während des gesamten Larvenstadiums mit dem nahrhaften Gelée Royale ernährt und in eigenen sogenannten Weiselzellen aufgezogen.

Nach ca. 16 Tagen schlüpft die erste Königin und tötet mit ihrem Stachel die Rivalinnen.

Dann geht sie mit den Drohnen auf Hochzeitsflug und nimmt einmalig bis zu 10 Millionen Spermien in ihrer Samenblase auf. Sie legt täglich bis zu 2.000 befruchtete und unbefruchtete Eier in die dafür vorgesehenen Brutzellen. Das sind in einer Saison bis zu 200.000 Stück. Aus den befruchteten Eiern entwickeln sich die Arbeiterinnen - und die neue Königin, aus den unbefruchteten schlupfen die Drohnen.

Jedes Jahr macht die Königin Platz für eine Nachfolgerin und verläßt mit Tausenden von Bienen als Schwarm den Stock. Sie legt vorher noch in ihrem alten Staat Eier für eine neue Königin.

Arbeiterinnen

Den größten Anteil am Volk bilden die Arbeiterinnen. Es sind unfruchtbare Weibchen, ohne die der gesamte Staat nicht funktionieren würde.
Nach 21 Tagen schlüpft die fertige Arbeiterin samt Giftstachel zur Verteidigung aus der Wachszelle und übernimmt beinahe alle wichtigen Aufgaben im Stock. Zunächst bleibt sie bis zu drei Wochen im Stock, putzt die Zellen, nimmt den Sammelbienen Nektar und Pollen ab, füttert damit Alt- und Jungmaden, baut neue Waben aus Wachs und reguliert die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Stock.
Danach wird sie zur Wachbiene am Stockeingang. Erst in den letzten 3 Wochen ihres Lebens ist sie als Sammelbiene im Außendienst. Sie sucht die Umgebung nach Nektar, Blütenstaub (Pollen) und Wasser ab und versorgt damit das Volk.
Drohnen

Die männlichen Bienen haben es schwer im Bienenstaat. Sie sind deutlich in der Unterzahl, haben keinen Stachel und ihre einzige Lebensaufgabe ist die Befruchtung der Königin.

Včelĺ stát

Jedno včelstvo obsahuje v hlavní sezonĕ v časném létĕ až 100.000 komplexů očí, 200.000 křídel a 300.000 nožek, to je asi 50.000 „občanů” v jednom úle. Není však neuspořádaný chaos, ale dobře organizovaný super organismus.

Stát má jen jediný cíl: včelstvo a jeho potomci musí přežít!

Aby bylo dosaženo tohoto cíle, jsou role jasnĕ rozdĕlené.

Královna (nebo také „matka”)

V každĕm včelstvu je jen jedna královna.

Žije až 5 let, v této dobĕ se stará jako jediná o potomstvo a smĕřuje svoje spolubydlící v úlu pomocí feromonů, tzv. královskou substancí.

Vyvíjí se nejprve jako dĕlnice z oplodnĕných vajíček, bĕhem celého stadia larvy jsou však vyživovány mateří kašičkou a jsou vychovávány ve vlastní mateřské buňce.

Po přibližnĕ 16 dnech se vylíhne první královna a usmrtí svým žihadlem případné rivalky.

Pak se vydá s trubci na svatební let a do svého mĕchýře pojme najednou až 10 milionů spermií.

Dennĕ naklade až 2.000 oplozených a neoplozených vajíček do k tomu určených bunĕk. To je za jednu sezonu až 200.000 kusů. Z oplozených vajíček se vyvinou dĕlnice - a nová královna, z neoplozených vajíček trubci.

Každý rok udĕlá královna místo své následnici a s tisíci včel jako rojem opoušti úl. Ještĕ předtím ve svém starém státĕ naklade vajíčka pro novou královnu.

Dĕlnice

Nejvĕtší podíl včelstva tvoří dĕlnice. Jsou to neplodné samičky, bez kterých by celý stát nefungoval.

Po 21 dnech se vylíhne hotová dĕlnice včetnĕ jedového žihadla pro svou obranu z růstové buňky a převezme skoro všechny důležité činnosti v úlu. Nejprve zůstává po dobu tří týdnů v úlu, čisti buňky, odebírá včelám sbĕračkám nektar a pyl, krmí jimi staré a mladé larvy, staví nové plástve z vosku a reguluje teplotu a vlhkost vzduchu v úlu.

Potom se stává včelou strážkyní úlových dvířek. Až v posledních 3 týdnch jejího života je včelou sbĕračkou ve službĕ venku. Hledá v okolí nektar, pyl kvĕtů a vody a zásobuje tím včelstvo.

Trubci

Mužské včely to mají ve včelím státĕ tĕžké. Jsou ve značné menšinĕ, nemají žihadlo a jedinou jejich životní úlohou je oplodnĕní královny.