Lebensraum Totholz und Lesesteine

Lebensraum Totholz und Lesesteine

Totholz ist ein wichtiger Lebensraum für Insekten, aber auch andere Tiergruppen profitieren davon.

Vor allem als Nahrung oder als Nistplatz sind abgestorbene Äste oder Stämme eine bevorzugte Quelle. Verschiedene Wildbienen- und Wespenarten, sowie Fliegen- und Mückenlarven weiden in den Bohrgängen wachsene Bakterien- und Pilzraden ab. Am häufigsten kommen Käfer im Totholz vor. 1340 Arten in Europa sind auf Totholz angewiesen.

In stehenden Totholzstämmen finden zahlreiche Vögel einen Nistplatz. Aber auch Fledermäuse oder kleine Nagetiere finden dort eine Höhle.

Baumstrünke oder liegende Stämme bieten Molchen, Kröten, Eidechsen, Blindschleichen, Ringelnattern und Kreuzottern Schutz, Sonnenplatz und Überwinterungsort.

Durch die intensive Waldbewirtschaftung und das Ausräumen der Wälder durch den Menschen sind viele Insekten, Käfer und sonstigen Totholznutzer vom Aussterben bedroht.

An sonnigen Standorten werden Totholzhaufen gerne angenommen.

Lesesteine werden schon immer aus landwirtschaftlichen Flächen gewonnen und von Menschenhand aufgeschichtet. Sie sind extrem trockene und warme Lebensräume.

Es siedeln sich dort wärme- und trockenheitsliebende Pflanzen an. Da die Steine sich unter Tags aufwärmen und Nachts die Wärme abgeben, dienen sie vielen Insekten und Kriechtieren als Ruhe- und Jagdplatz.

Es sind vor allem verschiedene Spinnenarten, Käfer, mörtelliebende Wildbienenarten, Acker- und Erdhummeln, Mauswiesel, Zauneidechsen, Blindschleichen und heimische Schlangen dort zu finden.

Životnĺ prostor mrtvĕ dřevo a horninová drť

Mrtvé dřevo je důležitý životní prostor pro hmyz, ale mají z nĕj užitek i jiné druhy zvířat.

Především jako potrava nebo místo k hnízdĕní jsou odumřelé vĕtve nebo kmeny vyhledávaným zdrojem. Různé druhy divokých včel a vos, stejnĕ jako larvy much a komárů spásají různé druhy bakterií a hub rostoucích ve vyvrtaných chodbičkách. Nejčastĕji se v mrtvém dřevĕ vyskytují brouci. 

V Evropĕ je na mrtvém dřevĕ závislých 1340 druhů živočichů. Ve stojících kmenech mrtvých stromů nachází místo k hnízdĕní mnoho ptáků. Ale také netopýři a malí hlodavci tam nacházejí skrýše.

Pařezy nebo ležící kmeny poskytují ochranu, slunečné místo a místo k přezimování mlokům, ropuchám, ještĕrkám, slepýšům, užovkám a zmijím.

Intenzivním lesním hospodařením a vyklízením lesů lidmi je mnoho hmyzu, brouků a dalších uživatelů mrtvého dřeva ohroženo vyhynutím.

Na slunných stanovištích jsou pro zvířata hromady mrtvého dřeva vítaným místem.

Horninová drť

je už odjakživa získávána ze zemĕdĕlských ploch a nakupena rukou človĕka. Jsou to extrémnĕ suchá a teplá místa k životu.

Usidlují se tam teplomilné a suchomilné rostliny. Protože se kameny bĕhem dne ohřívají a v noci vydávají teplo, slouží mnoha druhům hmyzu a plazům jako místo k odpočinku nebo lovu. Je tam možno najít především různé druhy pavouků, brouků, maltu upřednostňující druhy divokých včel, různé druhy čmeláků, lasičku kolčavu, ještĕrku obecnou, slepýše a další hady.